A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch giáo dục năm học 2019 - 2020 khối 5 tuổi

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG, GIÁO DỤC NĂM HỌC

(LỚP) : 5 TUỔI

NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG QUANG

A/ NHỮNG CĂN CỨ:

- Căn cứ vào chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT và thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học số 05 ngày 16 tháng 9 năm 2019 của trường mần non Đông Quang

- Căn cứ vào tình hình thực tế lớp 5 tuổi để xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau:

B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Thuận lợi

- Số lượng giáo viên phụ trách nhóm lớp: 02 Giáo viên

- Chất lượng

+ Trình độ chuyên môn:1,  Bùi Lệ Thủy – SN 1980 có trình độ Đại Học

                                                 2,  Bùi Thị Thu Phương – SN 1994 trình độ Đại Học

+ Tuổi đời: Giáo viên trẻ có năng lực, yêu nghề mến trẻ nhiệt tình trong công việc trong hoạt động của nhà trường

- Cơ sở vật chất thiết bị: Phòng học khang trang thoáng mát rộng rãi theo tiêu chuẩn có đủ đồ dùng dạy và học cho trẻ.

+ Học sinh: Điều tra huy động được 30 trẻ phấn đấu đến cuối năm duy trì được 30/30 cháu vào học.

+ Phụ huynh: Đa số phụ huynh có tuổi đời trẻ, nhận thức cao lên đã quan tâm đến việc học của trẻ.

2.Khó khăn

+ Trang thiết bị, cơ sở vật chất: Đồ dùng đồ chơi theo danh mục tối thiểu còn chưa phong phú. Đồ dùng đồ chơi chưa đa dạng phong phú

+ Phụ huynh: Còn một số phụ huynh chưa nhiệt tình trong công tác phối hợp cùng các cô để chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà

C/ KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

 *Nhiệm vụ trọng tâm

1/ Chăm sóc

- Quan tâm chăm sóc các cháu khi ăn và khi ngủ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ ăn – ngủ cho trẻ như: bàn ghế, sập chăn chiếu, cốc uống nước đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn đủ cho trẻ.

- Thông thoáng phòng học đảm bảo ấm áp về mùa đông mát mẻ về mùa hè.

- Tham mưu với BGH phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần / năm và tuyên truyền tới các bậc phụ huynh tham gia tiêm chủng  cho con em đầy đủ quy định và trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Thực hiện nề nếp việc vệ sinh cá nhân cho trẻ và vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh cá nhân biết tự mặc quần áo phù hợp với thời tiết.

2/ Nuôi dưỡng

- Làm tốt công tuyên truyền vận động để huy động tối đa trẻ đến trường tham gia ăn chính, ăn phụ 100% số trẻ SDD được ăn phục hồi hồi dinh dưỡng 2 lần / tuần

 - Thực hiện nghiêm túc việc cân đo để đánh giá thể lực của trẻ trẻ cân đo chấm biểu đồ hàng quý trên cơ sở đó tham mưu kịp thời tới BGH để có chế độ ăn phục hồi  SDD và chế độ ăn kiêng cho trẻ béo phì cho phù hợp.

Quan tâm chăm sóc trẻ hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn, hướng dẫn trẻ xếp bàn kê bàn vào kho ngăn nắp trước và sau khi ăn.

Chuẩn bị khăn mặt bát thìa cốc uống nước đủ cho số lượng trẻ ở lớp. Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ hàng ngày.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tráng bát thìa bằng nước nóng trước khi ăn hàng ngày. Rửa bát đảm bảo sạch sẽ úp bát thìa cố ở nơi thoáng mát tránh để chuột dán bò vào.

Cần tạo không khí vui vẻ thoải mái cho trẻ trong khi ăn động viên trẻ ăn ngọn miệng ăn hết xuất không làm cơm rơi vãi ra mặt bàn. Trẻ ăn gọn gàng có thói quen ăn uống vệ sinh  đối với trẻ ăn chậm, biếng ăn cô hỗ trợ giúp trẻ và động viên trẻ ăn nhanh hơn

- Trong khi trẻ ăn chú ý đề phòng trẻ bị hóc, sặc cô có kiến thức để xử lý kịp thời.

D/ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC (Gợi ý cách 3 trang 24 quyển hướng dẫn XD kế hoạch GD)

LÜnh vùc

Môc tiªu gi¸o dôc n¨m häc

Néi dung gi¸o dôc n¨m häc

 

 

 

 

1.GD

ph¸t triÓn thÓ chÊt

a. Ph¸t triÓn vËn ®éng

MT1: TrÎ khoÎ m¹nh, c©n nÆng vµ chiÒu cao ph¸t triÓn b×nh th­êng theo løa tuæi :

- TrÎ trai : C©n nÆng tõ 16 - 26, 6kg

                ChiÒu cao : 106,4- 125,8 cm

- TrÎ g¸i : C©n nÆng : 15- 26,2 kg

                ChiÒu cao : 104,8- 124,5 cm

 

- Thùc hiÖn chÕ ®é dinh d­ìng hîp lÝ, lªn thùc ®¬n phï hîp theo mïa vµ nhu cÇu dinh d­ìng cña trÎ

- Cho trÎ ¨n mét b÷a chÝnh vµ mét b÷a phô/ ngµy (t¹i tr­êng MN)

- Cho trÎ ngñ mét giÊc / ngµy ( t¹i tr­êng)

- C©n ®o chÊm biÓu ®å theo quý ®Ó n¾m ®­îc møc ®é ph¸t triÓn cña trÎ

- KÕt hîp víi tr¹m y tÕ kh¸m søc kháe ®Þnh k× 2 lÇn / n¨m

- Phèi kÕt hîp víi phô huynh, trao ®æi th­êng xuyªn vÒ t×nh h×nh søc kháe cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi

MT2 :  TrÎ thùc hiÖn ®óng thuÇn thôc c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc theo hiÖu lÖnh hoÆc theo nhÞp b¶n nh¹c/bµi h¸t. B¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®éng t¸c ®óng nhÞp

 

* D¹y trÎ c¸c ®éng t¸c ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ vµ h« hÊp.

- H« hÊp: HÝt vµo, thë ra

- Tay: §­a 2 tay lªn cao, ra phÝa tr­íc, sang hai bªn (kÕt hîp vÉy bµn tay, quay cæ tay, kiÔng ch©n)

+ Co duçi tõng tay, kÕt hîp kiÔng ch©n, hai tay ®¸nh xoay trßn tr­íc ngùc, ®­a lªn cao.

- L­ng, bông, l­ên:

+ Ngöa ng­êi ra sau kÕt hîp tay gi¬ lªn cao, ch©n b­íc sang ph¶i, sang tr¸i.

+ Quay sang tr¸i, sang ph¶i kÕt hîp tay chèng h«ng hoÆc hai tay giang ngang, ch©n b­íc sang ph¶i sang tr¸i

+ Nghiªng g­êi sang hai bªn, kÕt hîp tay chèng h«ng, ch©n b­íc sang ph¶i , sang tr¸i

- Ch©n:

+ §­a ch©n ra phÝa tr­íc , ®­a sang ngang, ®­a ra phÝa sau

+ Nh¶y lªn, ®­a hai ch©n sang ngang ; nh¶y lªn ®­a mét ch©n vÒ phÝa tr­íc, mét ch©n vÒ phÝa sau

*. ThÓ hiÖn c¸c kÜ n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n vµ c¸c tè chÊt trong vËn ®éng

MT3 :  TrÎ gi÷ ®­îc th¨ng b»ng c¬ thÓ khi ®i lªn, xuèng trªn v¸n dèc (dµi 2m réng 0,3 m) mét ®Çu kª cao 0,3m.

- §i trªn v¸n kª dèc (dµi 2m réng 0,3 m) mét ®Çu kª cao 0,3m.

‘’- §i trªn d©y (d©y ®Æt trªn sµn)

- §i b»ng mÐp ngoµi bµn ch©n, ®i khôyu gèi

- §i nèi bµn ch©n tiÕn lïi’’

MT4 : TrÎ cã kh¶ n¨ng  kh«ng lµm r¬i vËt ®ang ®éi trªn ®Çu khi ®i trªn ghÕ  thÓ dôc.

- §i th¨ng b»ng ®­îc trªn ghÕ thÓ dôc (2m x 0,25m x 0,35m) ®Çu ®éi tói c¸t

MT5 : TrÎ cã thÓ ®øng mét ch©n vµ gi÷ th¼ng ng­êi trong 10 gi©y.

- TrÎ thùc hiÖn ®éng t¸c ®øng mét ch©n vµ gi÷ th¼ng ng­êi trong 10 gi©y

“Nh¶y lß cß 5m’’

MT6 : TrÎ kiÓm so¸t ®­îc vËn ®éng: §i/ ch¹y thay ®æi h­íng vËn ®éng theo ®óng hiÖu lÖnh ( ®æi h­íng Ýt nhÊt 3 lÇn)

- §i/ ch¹y thay ®æi h­íng vËn ®éng theo ®óng hiÖu lÖnh ( ®æi h­íng Ýt nhÊt 3 lÇn)

MT7 : TrÎ biÕt phèi hîp tay m¾t khi b¾t vµ nÐm bãng víi ng­êi ®èi diÖn (kho¶ng c¸ch 4m).

 

- B¾t vµ  nÐm bãng víi ng­êi ®èi diÖn (Kho¶ng c¸ch 4m)

‘’- Tung bãng lªn cao vµ b¾t

-Tung, ®Ëp b¾t bãng t¹i chç’’

MT8 : TrÎ biÕt nÐm tróng ®Ých ®øng (xa 2m x cao 1,5m).

- NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng b»ng 1 tay

- NÐm tróng ®Ých  th¼ng ®øng b»ng 2 tay

‘’- NÐm xa b»ng 1 tay, 2 tay’’

MT9 : TrÎ cã kh¶ n¨ng ®i ®Ëp vµ b¾t ®­îc bãng n¶y 4-5 lÇn liªn tiÕp

- §i vµ ®©p b¾t bãng

‘’- ChuyÒn b¾t bãng qua ®Çu qua ch©n’’

MT10 : TrÎ thÓ hiÖn nhanh m¹nh khÐo trong thùc hiÖn bµi tËp ch¹y liªn tôc theo h­íng th¼ng 18m trong 10 gi©y.

 

- Ch¹y 18 m trong kho¶ng 10 gi©y

‘’- Ch¹y chËm kho¶ng 100 - 120m’’

MT11: TrÎ cã thÓ nÐm tróng ®Ých ngang

- NÐm tróng ®Ých ngang

MT12: TrÎ biÕt bß vßng qua 5-6 ®iÓm dÝch d¾c c¸ch nhau 1,5m theo ®óng yªu cÇu

- Bß vßng qua 5 - 6  (7) ®iÓm dÝch d¾c c¸ch nhau 1,5m theo ®óng yªu cÇu

‘’- Bß b»ng bµn tay vµ bµn ch©n 4-5 m

- Bß chui qua èng dµi 1,5mxo,6m

-Tr­ên kÕt hîp trÌo qua ghÕ dµi 1,5mx30cm

- TrÌo lªn xuèng 7 giãng thang’’

- BËt liªn tôc vµo vßng

- BËt xa 40-50 cm

- BËt- nh¶y xuèng tõ ®é cao (40- 45cm)

- BËt t¸ch khÐp ch©n qua 7 «

- BËt qua vËt c¶n cao 15 - 20cm

- TrÌo lªn, xuèng thang ë ®é cao 1,5 m so víi mÆt ®Êt’’

* Thùc hiÖn vµ phèi hîp ®­îc c¸c cö ®éng cña bµn tay, ngãn tay, phèi hîp tay- m¾t

MT13 : TrÎ thùc hiÖn ®­îc  vËn ®éng uèn ngãn tay, bµn tay, xoay cæ tay.

 

 

- Uèn ngãn tay, bµn tay, xoay cæ tay

MT14: TrÎ cã thÓ gËp më lÇn l­ît tõng ngãn tay

- GËp më lÇn l­ît tõng ngãn tay

MT15 : TrÎ biÕt phèi hîp ®­îc cö ®éng bµn tay, ngãn tay, phèi hîp tay m¾t trong vÏ h×nh, sao chÐp c¸c ch÷ c¸i , ch÷ sè.

- VÏ h×nh

- Kü n¨ng t« mµu

- T« , ®å theo nÐt vµ c¸c h×nh ®¬n gi¶n

- Sao chÐp c¸c ch÷ c¸i, ch÷ sè

MT16: TrÎ c¾t ®­îc theo ®­êng viÒn cña h×nh vÏ

- C¾t rêi h×nh vÏ

- CÇm kÐo c¾t theo ®­êng viÒn th¼ng vµ cong cña h×nh vÏ ®¬n gi¶n

MT17: TrÎ cã kh¶ n¨ng xÕp chång 12-15 khèi theo theo mÉu.

- XÕp chång 12-15 khèi gç theo mÉu

MT18: TrÎ cã thÓ ghÐp vµ d¸n h×nh ®· c¾t theo mÉu

 

 

 

- KÜ n¨ng phÕt hå vµ kÜ n¨ng d¸n

- D¸n c¸c h×nh trong H§ gãc

-ThÓ hiÖn c¸c h×nh d¸n theo yªu cÇu cña c«, kh«ng bÞ nh¨n

- D¸n c¸c h×nh vµo ®óng vÞ trÝ cho tr­íc kh«ng bÞ nh¨n

- GhÐp vµ d¸n h×nh ®· c¾t theo mÉu

MT19: TrÎ cã thÓ tù cµi, cëi cóc, x©u d©y dµy, cµi quai dÐp, kÐo khãa (phÐc m¬ tuya)

- Cµi , cëi cóc, x©u d©y dµy, cµi quai dÐp, kÐo khãa

 

b. Gi¸o dôc dinh d­ìng vµ søc kháe

* BiÕt mét sè mãn ¨n, thùc phÈm th«ng th­êng vµ Ých lîi cña chóng ®èi víi søc kháe

MT20 :  TrÎ lùa chän ®­îc mét sè thùc phÈm giÇu chÊt ®¹m: thÞt , c¸.

 

 

 

- NhËn biÕt ph©n lo¹i 4 nhãm thùc phÈm .

 Thùc phÈm giµu chÊt ®¹m : ThÞt,  c¸

MT21: TrÎ lùa chän ®­îc thùc phÈm giÇu Vitamin vµ muèi kho¸ng: rau, qu¶

Thùc phÈm giµu Vi ta min vµ muèi kho¸ng : rau, qu¶

 

MT22 :  TrÎ kÓ ®­îc mét sè mãn ¨n hµng ngµy vµ d¹ng chÕ biÕn ®¬n gi¶n: rau cã thÓ luéc, nÊu canh, thÞt cã thÓ luéc, r¸n, kho, g¹o nÊu c¬m

- KÓ tªn mét sè thøc ¨n cÇn cã trong b÷a ¨n hµng ngµy

- Lµm quen mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n trong chÕ biÕn mãn ¨n, thøc uèng

MT23 :  TrÎ biÕt ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n: ¨n chÝn, uèng n­íc ®un s«i ®Ó kháe m¹nh , uèng nhiÒu n­íc ngät , n­íc cã ga,  ¨n nhiÒu ®å ngät dÔ bÐo ph× kh«ng cã lîi cho søc kháe

- ¡n ®a d¹ng nhiÒu lo¹i thøc ¨n

- NhËn biÕt Ých lîi c¸c  c¸c mãn ¨n

- NhËn biÕt sù liªn quan  gi÷a ¨n uèng vµ bÖnh tËt

* Thùc hiÖn ®­îc mét sè viÖc tù phôc vô trong sinh ho¹t

MT24 : TrÎ biÕt thùc hiÖn mét sè viÖc ®¬n gi¶n tù röa tay b»ng xµ phßng, tù lau mÆt ®¸nh r¨ng.

 

 

- HiÓu biÕt vÒ vÖ sinh c¸ nh©n

- Tù röa tay b»ng xµ phßng tr­íc khi ¨n, rau  khi ®i vÖ sinh vµ khi tay bÈn

MT25: TrÎ cã thÓ tù thay quÇn ¸o khi bÞ ­ít, bÈn vµ ®Ó vµo n¬i quy ®Þnh.

 

 

 

- Tù mÆc ¸o, quÇn ®óng c¸ch

- Cµi vµ më ®­îc hÕt c¸c cóc

- So cho hai v¹t ¸o, hai èng quÇn kh«ng bÞ lÖch

- §Ó quÇn ¸o ®óng n¬i quy ®Þnh

- Ch¶i ®Çu tãc gän gµng

MT26: TrÎ biÕt  ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, biÕt ®i xong déi, giËt n­íc cho s¹ch

- §i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, ®i xong déi n­íc cho s¹ch

MT27 : TrÎ biÕt sö dông ®å dïng phôc vô ¨n, uèng thµnh th¹o

- Ngåi ®óng t­ thÕ khi ¨n

- CÇm b¸t, th×a, cèc  ®óng c¸ch

*Cã mét sè hµnh vi vµ thãi quen tèt trong sinh ho¹t vµ gi÷ g×n søc kháe

MT28 : TrÎ cã mét sè  hµnh vi  vµ thãi quen tèt trong ¨n uèng mêi c«, mêi b¹n khi ¨n vµ ¨n tõ tèn.

 

 

- D¹y trÎ thãi quen mêi c«, mêi b¹n khi ¨n vµ ¨n tõ tèn

MT29: TrÎ hiÓu kh«ng ®­îc ®ïa nghÞch, kh«ng lµm ®æ v·i thøc ¨n.

- ¡n hÕt suÊt , kh«ng nãi chuyÖn khi ¨n, kh«ng lµm r¬I v·i thøc ¨n

MT30: TrΠ ¨n  ®­îc nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau.

- ¡n nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau

MT31: TrÎ biÕt  kh«ng ®­îc uèng n­íc l·, ¨n quµ vÆt ngoµi ®­êng

- Nh¾c nhë trÎ kh«ng uèng n­íc l·, kh«ng ¨n quµ vÆt ngoµi ®­êng

MT32 : TrÎ cã mét sè hµnh vi thãi quen tèt trong vÖ sinh, phßng bÖnh vÖ sinh r¨ng miÖng sau khi ¨n vµ tr­íc khi ®i ngñ, s¸ng ngñ dËy.

- ThÓ hiÖn ý thøc tù ch¨m sãc b¶n th©n

- Tù lau mÆt, ch¶i r¨ng  ®óng c¸c thao t¸c

- Thêi ®iÓm cÇn lau mÆt, ch¶I r¨ng: Sau khi ¨n hoÆc tr­íc khi ®i ngñ, s¸ng ngñ dËy

MT33: TrÎ biÕt  ra n¾ng ph¶I ®éi mò, ®i tÊt, mÆc ¸o Êm khi trêi l¹nh.

- §éi mò khi ra n¾ng, kh«ng ch¹y ra ngoµi khi trêi m­a. MÆc ®ñ Êm khi trêi l¹nh

MT34: TrÎ biÕt nãi víi ng­êi lín khi bÞ ®au, ch¶y m¸u hoÆc sèt.

- Nãi víi ng­êi lín khi bÞ ®au, ch¶y m¸u hoÆc sèt.

MT35: TrÎ biÕt che miÖng khi ho, h¾t h¬i.

- LÊy tay che miÖng khi ho, h¾t h¬i, ng¸p

MT36: TrÎ biÕt ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh

- §i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh.

MT37: TrÎ biÕt bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng nhæ bËy ra líp

- Bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng nhæ bËy ra líp

*BiÕt mét sè nguy c¬ kh«ng an toµn vµ phßng tr¸nh

MT38 :  TrÎ biÕt bµn lµ , bÕp ®iÖn, bÕp lß ®ang ®un, phÝch n­íc nãng lµ nh÷ng vËt dông nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm khi ®Õn gÇn, kh«ng nghÞch c¸c vËt s¾c nhän

- NhËn ra vµ kh«ng ch¬i mét sè ®å vËt cã thÓ g©y nguy hiÓm ; nh­ bµn lµ, bÕp ®iÖn, bÕp lß ®ang ®un, phÝch n­íc nãng lµ nh÷ng vËt dông nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm khi ®Õn gÇn, kh«ng nghÞch c¸c vËt s¾c nhän

MT39:  TrÎ biÕt nh÷ng n¬i nh­: ao hå, bÓ chøa n­íc, giÕng, bôi rËm lµ nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm khi ®Õn gÇn

- Kh«ng ch¬i ë nh÷ng n¬i mÊt vÖ sinh  vµ g©y nguy hiÓm nh­: ao hå, bÓ chøa n­íc, giÕng, bôi rËm lµ nguy hiÓm vµ nãi ®­îc mèi nguy hiÓm khi ®Õn gÇn

MT40:  TrÎ nhËn biÕt ®­îc nguy c¬ kh«ng an toµn c­êi ®ïa trong khi ¨n, uèng hoÆc khi ¨n c¸c lo¹i qu¶ cã h¹t dÔ bÞ hãc, sÆc…

- NhËn biÕt nguy c¬ kh«ng an toµn  khi ¨n uèng vµ phßng tr¸nh: c­êi ®ïa trong khi ¨n, uèng hoÆc khi ¨n c¸c lo¹i qu¶ cã h¹t dÔ bÞ hãc, sÆc…

MT41: TrÎ biÕt kh«ng tù ý uèng thuèc.

- Kh«ng tù ý uèng thuèc, sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt

MT42: TrÎ biÕt ¨n thøc ¨n cã  mïi «i thiu , ¨n l¸ ,qu¶ l¹ dÔ bÞ ngé ®éc; uèng r­îu bia, hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc kháe

- Kh«ng ¨n, uèng mét sè thø cã h¹i cho søc kháe nh­ : ¨n thøc ¨n cã  mïi «i thiu , ¨n l¸ ,qu¶ l¹ dÔ bÞ ngé ®éc; uèng r­îu bia,cµ phª, hót thuèc l¸ kh«ng tèt cho søc kháe

MT43: TrÎ nhËn biÕt ®­îc mét sè tr­êng hîp kh«ng an toµn vµ biÕt gäi ng­êi lín khi gÆp tr­êng hîp khÈn cÊp: ch¸y, cã b¹n/ ng­êi r¬i xuèng n­íc, nga ch¶y m¸u.

 

- Gäi ng­êi lín khi gÆp tr­êng hîp khÈn cÊp : ch¸y, cã b¹n/ ng­êi r¬i xuèng n­íc, ng· ch¶y m¸u.

- Kªu cøu /gäi mäi ng­êi xung quanh gióp ®ì khi m×nh hoÆc ng­êi kh¸c bÞ ®¸nh, bÞ ng·, ch¶y m¸u hoÆc ch¹y khái n¬i nguy hiÓm khi ch¸y, næ…

MT44: TrÎ biÕt tr¸nh mét sè tr­êng hîp kh«ng an toµn khi ng­êi l¹ bÕ ½m, cho kÑo b¸nh, uèng n­íc ngät, rñ ®i ch¬i.

- Mét sè tr­êng hîp kh«ng an toµn : Khi ng­êi l¹ bÕ ½m, cho kÑo b¸nh, uèng n­íc ngät, rñ ®i ch¬i

MT45: TrÎ biÕt kh«ng ®­îc ra khái nhµ, khu vùc tr­êng, líp khi kh«ng ®­îc phÐp cña ng­êi lín, c« gi¸o .

Ra khái nhµ, khu vùc tr­êng, líp khi kh«ng ®­îc phÐp cña ng­êi lín, c« gi¸o

MT46 : TrÎ biÕt ®­îc ®Þa chØ n¬i ë, sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh, ng­êi th©n vµ khi bÞ l¹c biÕt hái, gäi ng­êi lín gióp ®ì

- §Þa chØ, n¬i ë sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh, ng­êi th©n vµ khi bÞ l¹c biÕt hái, gäi ng­êi lín gióp ®ì

MT47:  TrÎ biÕt thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh ë tr­êng ,n¬i c«ng céng vÒ an toµn sau giê häc vÒ nhµ ngay, kh«ng tù ý ®i ch¬i

Mét sè quy ®Þnh ë tr­êng , n¬i c«ng céng vÒ an toµn :

- Sau giê häc vÒ nhµ ngay, kh«ng tù ý ®i ch¬i.

MT48: TrÎ nhËn biÕt ®­îc ®i bé trªn vØa hÌ; ®i sang ®­êng ph¶i cã ng­êi lín d¾t, ®éi mò an toµn khi ngåi trªn xe m¸y.

- Khi ®i bé trªn vØa hÌ; ®i sang ®­êng ph¶i cã ng­êi lín d¾t, ®éi mò an toµn khi ngåi trªn xe m¸y.

 

MT49: TrÎ hiÓu  kh«ng ®­îc leo trÌo c©y, ban c«ng, t­êng rµo…

- Kh«ng leo trÌo c©y, ban c«ng, t­êng rµo…

 

 

 

 

2.GD

ph¸t triÓn nhËn thøc

a. Kh¸m ph¸ khoa häc

 

* Xem xÐt vµ t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng

MT50: TrÎ tß mß, t×m tßi kh¸m ph¸ c¸c sù vËt , hiÖn t­îng xung quanh nh­ ®Æt c©u hái vÒ sù vËt, hiÖn t­îng ‘’ T¹i sao cã m­a?’’

- ThÝch nh÷ng c¸i míi( §å ch¬i, ®å vËt, trß ch¬i, ho¹t ®éng míi)

- Hay hái vÒ nh÷ng thay ®æi míi xung quanh

- Quan s¸t, xem xÐt c¸c sù vËt hiÖn t­îng vµ ®Æt mét sè c©u hái vÒ hiÖn t­îng ®ã. VD : ‘’T¹i sao cã m­a’’

MT51: TrÎ biÕt phèi hîp c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t xem xÐt vµ th¶o luËn vÒ sù vËt hiÖn t­îng nh­ sö dông c¸c gi¸c quan kh¸c nhau ®Ó xem xÐt l¸, hoa, qu¶ …vµ th¶o luËn vÒ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng

 

- Chøc n¨ng cña c¸c gi¸c quan  vµ c¸c bé phËn kh¸c trªn c¬ thÓ con ng­êi

- Phèi hîp c¸c gi¸c quan ®Ó quan s¸t xem xÐt vµ th¶o luËn vÒ sù vËt hiÖn t­îng nh­ sö dông c¸c gi¸c quan kh¸c nhau ®Ó xem xÐt l¸, hoa, qu¶ vµ th¶o luËn vÒ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng

MT52: TrÎ cã thÓ lµm thö nghiÖm vµ sö dông c«ng cô ®¬n gi¶n ®Ó quan s¸t, so s¸nh,dù ®o¸n, nhËn xÐt vµ th¶o luËn

VD: Thö nghiÖm gieo h¹t/trång c©y ®­îc t­íi n­íc vµ kh«ng t­íi n­íc, theo dâi vµ so s¸nh sù ph¸t triÓn

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ kh¸m ph¸, thö nghiÖm, sö dông c¸c c«ng cô ®¬n gi¶n ®Ó quan s¸t, so s¸nh, dù ®o¸n, nhËn xÐt vµ th¶o luËn

VD: Thö nghiÖm gieo h¹t/trång c©y ®­îc t­íi n­íc vµ kh«ng t­íi n­íc, theo dâi vµ so s¸nh sù ph¸t triÓn

MT53: TrÎ biÕt thu thËp th«ng tin vÒ ®èi t­îng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau : xem s¸ch tranh b¨ng h×nh, trß chuyÖn vµ th¶o luËn

- Tæ chøc cho trÎ xem s¸ch, tranh ¶nh, b¨ng h×nh, trß chuyÖn vµ th¶o luËn vÒ c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau

MT54: TrÎ biÕt ph©n lo¹i c¸c ®èi t­îng theo nh÷ng dÊu hiÖu kh¸c nhau

 

- Ph©n lo¹i ®å dïng ®å ch¬i theo 2-3 dÊu hiÖu

- Ph©n lo¹i PTGT theo 2-3 dÊu hiÖu

- Ph©n lo¹i c©y, hoa qu¶, con vËt theo 2-3 dÊu hiÖu

* NhËn biÕt mèi quan hÖ ®¬n gi¶n cña sù vËt, hiÖn t­îng vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®¬n gi¶n

MT55: TrÎ nhËn xÐt ®­îc mèi quan hÖ ®¬n gi¶n cña sù vËt, hiÖn t­îng.VD: “N¾p cèc cã nh÷ng giät n­íc do n­íc nãng bèc h¬i”

 

- NhËn xÐt ®­îc mèi quan hÖ ®¬n gi¶n cña sù vËt hiÖn t­îng

VD: “N¾p cèc cã nh÷ng giät n­íc do n­íc nãng bèc h¬i”

- Mét sè mèi liªn hÖ ®¬n gi¶n gi÷a ®Æc ®iÓm cÊu t¹o víi c¸ch sö dông cña ®å dïng ®å ch¬i quen thuéc

- Quan s¸t, ph¸n ®o¸n mèi liªn hÖ ®¬n gi¶n gi÷a con vËt, c©y víi m«i tr­êng sèng

- Sù thay ®æi trong sinh ho¹t cña con ng­êi, con vËt vµ c©y theo mïa

- Ých lîi cña n­íc víi ®êi sèng con ng­êi, con vËt, c©y

- Kh«ng khÝ, c¸c nguån ¸nh s¸ng vµ sù cÇn thiÕt cña nã víi cuéc sèng con ng­êi, con vËt vµ c©y

MT56: TrÎ biÕt  gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®¬n gi¶n b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau

- Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®¬n gi¶n b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau

- Ch¨m sãc vµ b¶o vÖ con vËt, c©y

- Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm nguån n­íc vµ c¸ch b¶o vÖ nguån n­íc

* ThÓ hiÖn hiÓu biÕt vÒ ®èi t­îng b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau

MT57: TrÎ biÕt nhËn xÐt th¶o luËn vÒ ®Æc ®iÓm, sù kh¸c nhau, gièng nhau cña c¸c ®èi t­îng ®­îc quan s¸t

- §Æc ®iÓm c«ng dông vµ c¸ch sö dông ®å dïng ®å ch¬i

- Mét sè mèi liªn hÖ ®¬n gi¶n gi÷a ®Æc ®iÓm cÊu t¹o víi c¸ch sö dông cña mét sè ®å dïng, ®å ch¬i quen thuéc

- So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña ®å dïng ®å ch¬i vµ sù ®a d¹ng cña chóng

- §Æc ®iÓm ,c«ng dông cña mét sè PTGT

- §Æc ®iÓm, Ých lîi vµ t¸c h¹i cña con vËt, c©y, hoa, qu¶

- Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y, con vËt; ®iÒu kiÖn sèng cña mét sè lo¹i c©y, con vËt

- So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña mét sè con vËt, c©y, hoa , qu¶

- Mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt thay ®æi theo mïa vµ thø tù c¸c mïa

- Sù kh¸c nhau gi÷a ngµy vµ ®ªm, mÆt trêi, mÆt tr¨ng

- C¸c nguån n­íc trong m«i tr­êng sèng

- Mét sè ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña n­íc

- Mét vµi ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸, c¸t,sái

MT58: TrÎ thÓ hiÖn hiÓu biÕt vÒ ®èi t­îng qua ho¹t ®éng ch¬i ©m nh¹c vµ t¹o h×nh…:

 

- TÝch hîp vµo c¸c ho¹t ®éng trong ngµy : ThÓ hiÖn vai ch¬i trong trß ch¬i ®ãng vai, trong chñ ®Ò gia ®×nh, tr­êng häc, bÖnh viÖn… m« pháng vËn ®éng/ di chuyÓn / d¸ng ®iÖu c¸c con vËt

b. Lµm quen víi mét sè kh¸i niÖm s¬ ®¼ng vÒ to¸n

* NhËn biÕt sè ®Õm, sè l­îng

MT59:  TrÎ biÕt quan t©m ®Õn c¸c con sè nh­ thÝch nãi vÒ sè l­îng vµ ®Õm  hái ”Bao nhiªu’’, ‘’§©y lµ mÊy’’..

 

- Quan t©m ®Õn c¸c con sè nãi vÒ sè l­îng vµ ®Õm, hái “Bao nhiªu, §©y lµ mÊy…”

MT60: TrÎ ®Õm ®­îc trªn ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 vµ ®Õm theo kh¶ n¨ng.

-  §Õm trong ph¹m vi 10 vµ ®Õm theo kh¶ n¨ng

 

MT61: TrÎ biÕt so s¸nh sè l­îng cña 3 nhãm ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ nãi ®­îc kÕt qu¶ : b»ng nhau, nhiÒu nhÊt, Ýt h¬n, Ýt nhÊt

- T¸ch 10 ®å vËt (hét h¹t, n¾p bia, có ¸o…) thµnh 3 nhãm ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ nãi ®­îc kÕt qu¶:b»ng nhau, nhiÒu nhÊt, Ýt h¬n, Ýt nhÊt

MT62: TrÎ biÕt gép c¸c ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 vµ ®Õm.

- Gép/t¸ch c¸c nhãm ®èi tr­îng trong ph¹m vi 10  b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau vµ ®Õm

MT63: TrÎ biÕt t¸ch mét nhãm ®èi t­îng trong ph¹m vi 10 thµnh hai nhãm b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau

- T¸ch/gép 10 ®å vËt( hét h¹t, n¾p bia, cóc ¸o…) thµnh 2 nhãm Ýt nhÊt b»ng 2 c¸ch kh¸c nhau

VD: Nhãm cã 3 vµ 7 h¹t, nhãm cã 5 vµ 5 h¹t…

MT64: TrÎ nhËn biÕt c¸c sè tõ 5-10 vµ sö dông c¸c sè ®ã ®Ó chØ sè l­îng, sè thø tù.

- C¸c ch÷ sè, sè l­îng vµ sè thø tù trong ph¹m vi 10

- GhÐp thµnh cÆp nh÷ng ®èi t­îng cã mèi liªn quan

MT65: TrÎ nhËn biÕt c¸c con sè ®­îc sö dông trong cuéc sèng hµng ngµy

- NhËn biÕt ý nghÜa c¸c con sè ®­îc sö dông trong cuéc sèng hµng ngµy( Sè nhµ, biÓn sè xe, sè ®iÖn tho¹i….)

* S¾p xÕp theo quy t¾c

MT66: TrÎ biÕt s¾p xÕp c¸c ®èi t­îng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu.

 

- S¾p xÕp c¸c ®èi t­îng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu

MT67: TrÎ nhËn ra quy t¾c s¾p xÕp (mÉu) vµ sao chÐp l¹i.

 

- So s¸nh, ph¸t hiÖn quy t¾c s¾p xÕp vµ s¾p xÕp theo quy t¾c

VD: Xanh- vµng- ®á - xanh- vµng- ®á…

MT68: TrÎ biÕt s¸ng t¹o ra mÉu s¾p xÕp vµ tiÕp tôc s¾p xÕp

- S¸ng t¹o ra mÉu s¾p xÕp vµ tiÕp tôc s¾p xÕp

* So s¸nh 2 ®èi t­îng

MT69: TrÎ sö dông ®­îc mét sè dông cô ®Ó ®o vµ ®ong vµ so s¸nh nãi kÕt qu¶

 

 

- §o ®é dµi mét vËt b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau

- §o ®é dµi c¸c vËt, so s¸nh vµ diÔn ®¹t kÕt qu¶ ®o

- §o dung tÝch c¸c vËt, so s¸nh vµ diÔn ®¹t kÕt qu¶ ®o

- ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng suy ®o¸n

* NhËn biÕt h×nh d¹ng

MT70: TrÎ biÕt gäi tªn vµ chØ ra c¸c ®iÓm gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai khèi cÇu vµ khèi trô,khèi vu«ng vµ khèi ch÷ nhËt

 

- NhËn biÕt gäi tªn khèi cÇu, khèi trô , khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt va nhËn d¹ng c¸c khèi ®ã trong thùc tÕ

- Gäi tªn vµ chØ ra c¸c ®iÓm gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai khèi cÇu vµ khèi trô,khèi vu«ng vµ khèi ch÷ nhËt

‘’- Ch¾p ghÐp c¸c h×nh h×nh häc ®Ó t¹o thµnh c¸c h×nh míi theo ý tÝch vµ theo yªu cÇu

- T¹o ra mét sè h×nh häc b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau’’

* NhËn biÕt vÞ trÝ trong kh«ng gian

MT71: TrÎ biÕt sö dông lêi nãi vµ hµnh ®éng  ®Ó chØ vÞ trÝ cña ®å vËt so víi vËt lµm chuÈn

- X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®å vËt (Trong- ngoµi; phÝa tr­íc- phÝa sau; phÝa trªn - phi¸ d­íi; phÝa ph¶i- phÝa tr¸i) so víi b¶n th©n trÎ, víi b¹n kh¸c, víi  mét vËt nµo ®ã lµm chuÈn

- §Æt ®å vËt vµo chç theo yªu cÇu

- Sö dông lêi nãi vµ hµnh ®éng  ®Ó chØ vÞ trÝ cña ®å vËt so víi vËt lµm chuÈn

MT72: TrÎ biÕt gäi ®óng tªn c¸c thø trong tuÇn, c¸c mïa trong n¨m

 

- Nãi ®­îc tªn c¸c ngµy trong tuÇn theo thø tù (VD: Thø hai, thø ba, thø t­…)

- Nãi ®­îc tªn thø cña c¸c ngµy h«m qua, h«m nay, ngµy mai

- Nãi ®­îc h«m qua ®·  lµm viÖc g×, h«m nay lµm g× vµ c« dÆn /mÑ dÆn ngµy mai lµm viÖc g×?...

- Nãi ®­îc trong tuÇn nh÷ng ngµy nµo ®i häc, nh÷ng ngµy nµo ghØ ë nhµ

- Nãi ®­îc ngµy trªn lèc lÞch( ®äc ghÐp sè)

- Nãi ®­îc  giê trªn ®ång hå.VD: 2 giê, 3 giê….

- C¸c mïa trong n¨m

c.Kh¸m ph¸ x· héi

* NhËn biÕt b¶n th©n, gia ®×nh, tr­êng líp MN vµ céng ®ång

MT73: TrÎ nãi ®óng hä tªn, ngµy sinh giíi tÝnh cña b¶n th©n khi ®­îc hái, trß chuyÖn

 

 

- Trß chuyÖn vÒ hä tªn, ngµy sinh, ®Æc ®iÓm bªn ngoµi, giíi tÝnh, së thÝch vµ kh¶ n¨ng cña bÐ

MT74: TrÎ nãi ®­îc tªn tuæi giíi tÝnh, c«ng viÖc hµng ngµy cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh khi ®­îc hái, trß chuyÖn, xem tranh ¶nh vÒ gia ®×nh.

 

- Trß chuyÖn xem tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh trong gia ®×nh cña bÐ: tªn tuæi, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp cña bè mÑ, së thÝch cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, quy m« gia ®×nh( gia ®×nh nhá, gia ®×nh lín)

- Nhu cÇu gia ®×nh

MT75: TrÎ nãi ®­îc ®Þa chØ gia ®×nh  m×nh (Sè nhµ, ®­êng phè/th«n xãm), sè ®iÖn tho¹i(nÕu cã)..  khi ®­îc hái trß chuyÖn.

- §Þa chØ cña gia ®×nh m×nh( Th«n xãm, x·) sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã)

MT76: TrÎ nãi ®­îc tªn ®Þa chØ vµ m« t¶ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña tr­êng líp khi ®­îc hái trß chuyÖn

- T×m hiÓu trß chuyÖn vÒ tr­êng MN cña bÐ. C¸c ®Æc ®iÓm næi bËt cña tr­êng, líp MN

MT77: TrÎ nãi ®­îc tªn c«ng viÖc cña c« gi¸o vµ c¸c b¸c c«ng nh©n viªn  trong tr­êng.

- C«ng viÖc cña c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¸c trong tr­êng MN

MT78: TrÎ nãi ®­îc hä tªn vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c b¹n trong líp khi ®­îc hái, trß chuyÖn.

- Tªn tuæi, ®Æc ®iÓm vµ së thÝch cña c¸c b¹n trong líp khi ®­îc trß chuyÖn

*NhËn biÕt mét sè nghÒ phæ biÖn vµ nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph­¬ng

MT79: TrÎ nãi ®­îc ®Æc ®iÓm vµ sù kh¸c nhau cña mét sè nghÒ.VD: nãi “NghÒ n«ng lµm ra lóa g¹o, nghÒ x©y dung x©y nªn nh÷ng ng«i nhµ míi

 

 

- Tªn gäi ,c«ng cô, s¶n phÈm, c¸c ho¹t ®éng vµ ý ngÜa cña c¸c nghÒ phæ biÕn, truyÒn thèng ë ®Þa ph­¬ng       ( C«ng nh©n xËy dung, gi¸o viªn, c« b¸n hµng….)

* NhËn biÕt mét sè lÔ héi vµ danh lam th¾ng c¶nh

MT80: TrΠ biÕt kÓ tªn mét sè lÔ héi vµ nãi vÒ ho¹t ®éng næi bËt cña nh÷ng dÞp lÔ héi.

- KÓ tªn mét sè lÔ héi: Ngµy khai gi¶ng, tÕt trung thu, 20/11,22/12, tÕt nguyªn ®¸n 8/3, lÔ héi ®×nh lµng…

- Ho¹t ®éng næi bËt cña nh÷ng dÞp lÔ héi

MT81: TrÎ biÕt kÓ tªn mét vµi nªu mét vµ nÐt ®Æc tr­¬ng cña danh lam th¾ng c¶nh , di tÝch lÞch sö cña quª h­¬ng ®Êt n­íc

 

- §Æc ®iÓm næi bËt  cña mét sè di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh, ngµy lÔ héi, sù kiÖn v¨n hoa scña quª h­¬ng ®Êt n­íc

- KÓ tªn mét sè di tÝch lÞch sö cña quª h­¬ng ®Êt n­íc

- KÓ hoÆc tr¶ lêi ®­îc c©u hái cña ng­êi lín vÒ mét sè ®iÓm vui ch¬i c«ng céng/ c«ng viªn/ tr­êng häc/ n¬I mua s¾m/n¬i kh¸m bÖnh ë n¬i trÎ sèng

 

 

 

3.GD

ph¸t triÓn ng«n ng÷

* Nghe hiÓu lêi nãi

MT82 : TrÎ thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu trong ho¹t ®éng tËp thÓ. VD : ‘’C¸c b¹n cã tªn b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i T ®øng sang bªn ph¶i, c¸c b¹n cã tªn b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i H ®øng sang bªn tr¸i ‘’

 

- Thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu cho ho¹t ®éng tËp thÓ

- HiÓu vµ lµm theo ®­îc 2-3 yªu cÇu liªn tiÕp

MT83 : TrÎ hiÓu nghÜa tõ kh¸i qu¸t PTGT,®éng vËt, thùc vËt, ®å dïng.(§ß dïng gia ®×nh, ®å dïng häc tËp…)

 

- HiÓu c¸c tõ kh¸i qu¸t, tõ tr¸i nghÜa

- Tæ chøc mét sè trß ch¬i  ®Ó trÎ gäi tªn, nªu ®Æc ®iÓm vÒ mét sè sù vËt hiÖn t­îng, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, ®éng vËt thùc vËt,®å dïng ( §DG§, §DHT)

MT84 : TrÎ biÕt l¾ng nghe vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña ng­êi ®èi tho¹i

 

- L¾ng nghe vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña ng­êi ®èi tho¹i

- Nghe hiÓu néi dung c¸c c©u ®¬n, c©u më réng, c©u phøc

- Nghe hiÓu néi dung truyÖn kÓ, truyÖn ®äc phï hîp víi ®é tuæi

- Nghe c¸c bµi h¸t, bµi th¬, ca dao, ®ång dao, tôc ng÷, c©u ®è, hß vÌ phï hîp víi ®é tuæi

* Sö dông lêi nãi trong cuéc sèng hµng ngµy

MT85 : TrÎ kÓ ®­îc râ rµng, cã tr×nh tù vÒ sù viÖc, hiÖn t­îng nµo ®ã ®Ó ng­êi nghe cã thÓ hiÓu ®­îc.

 

- Ph¸t ©m c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu, phô ©m cuèi gÇn gièng nhau vµ c¸c thanh ®iÖu

- Miªu t¶ hay kÓ râ rµng , m¹ch l¹c theo tr×nh tù Logich nhÊt ®Þnh vÒ mét sù viÖc, hiÖn t­îng mµ trÎ biÕt hoÆc nh×n thÊy

- Chó ý ®Õn th¸i ®é cña ng­êi nghe ®Ó kÓ chËm l¹i, nh¾c l¹i hay gi¶i thÝch l¹i lêi kÓ cña m×nh khi ng­êi nghe ch­a râ

MT86 : TrÎ biÕt sö dông c¸c tõ chØ sù vËt, ho¹t ®éng , ®Æc ®iÓm …phï hîp víi ng÷ c¶nh.

 

- Sö dông ®óng c¸c tõ biÓu c¶m, h×nh t­îng trong c©u nãi phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp trong sinh ho¹t hµng ngµy

VD : ¤i !Sao h«m nay b¹n ®Ñp thÕ ;ThËt tuyÖt ;§Ñp qu¸ ; Trêi ¬i !...

MT87 : TrÎ dïng ®­îc c©u ®¬n, c©u ghÐp, c©u kh¼ng ®Þnh, c©u phñ ®Þnh, c©u mÖnh lÖnh…

 

- Bµy tá t×nh c¶m , nhu cÇu vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n râ rµng, dÔ hiÓu b»ng c¸c c©u ®¬n, c©u ghÐp kh¸c nhau

- Tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ nguyªn nh©n, so s¸nh : t¹i sao ?, Cã g× gièng nhau? Cã g× kh¸c nhau? Do ®©u mµ cã?

- §Æt c©u hái t¹i sao? Nh­ thÕ nµo? lµm b»ng g×?

MT88 : TrÎ biÕt miªu t¶ sù viÖc víi mét sè th«ng tin  vÒ hµnh ®éng, tÝnh c¸ch, tr¹ng th¸i… cña nh©n vËt

- Nãi vµ thÓ hiÖn cö chØ, ®iÖu bé, nÐt mÆt phï hîp víi yªu cÇu hoµn c¶nh giao tiÕp

- Miªu t¶ sù viÖc víi mét sè th«ng tin  vÒ hµnh ®éng, tÝnh c¸ch, tr¹ng th¸i… cña nh©n vËt

MT89: TrÎ biÕt ®äc biÓu c¶m bµi th¬, ®ång dao, ca dao…

- §äc biÓu c¶m c¸c bµi th¬, ca dao, ®ång dao, tôc ng÷, hß, vÌ…

MT90: TrÎ biÕt kÓ cã thay ®æi mét vµi t×nh tiÕt nh­ thay tªn nh©n vËt, thay ®æi kÕt thóc, thªm bít sù kiÖn… trong néi dung chuyÖn.

- KÓ l¹i chuyÖn ®· ®­îc nghe theo tr×nh tù

- KÓ chuyÖn theo ®å vËt, theo tranh

- KÓ l¹i sù viÖc th­o tr×nh tù

MT91:  TrÎ ®ãng ®­îc vai cña nh©n vËt trong truyÖn.

- §ãng kÞch

MT92: TrÎ biÕt sö dông c¸c tõ ‘’C¶m ¬n”,” Xin lç.”,”Xin phÐp”, “Th­a”, “d¹”, “V©ng”….Phï hîp víi t×nh huèng

 

- Sö dông mét sè tõ trong c©u x· giao ®¬n gi¶n ®Ó giao tiÕp víi b¹nbÌ vµ ng­êi lín h¬n nh­: (Xin chµo, t¹m biÖt, c¶m ¬n, ch¸u chµo c« ¹, t¹m biÖt b¸c ¹, con c¶m ¬n bè mÑ,bè cã mÖt kh«ng……

MT93: TrÎ biÕt ®iÒu chØnh giäng nãi phï hîp víi ng÷ c¶nh

 

- §iÒu chØnh ®­îc c­êng ®é giäng nãi phï hîp víi t×nh huèng vµ nhu cÇu giao tiÕp: nãi nhá khi ng­êi kh¸c ®ang tËp trung lµm viÖc, kho th¨m ng­êi èm…; Nãi to h¬n trong ph¸t biÓu ý kiÕn; nãi nhanh h¬n khi ch¬i t/c, nãi chËm khi ng­êi kh¸c cã vÎ ch­a hiÓu ®iÒu m×nh muèn truyÒn ®¹t.

* Lµm quen víi viÖc ®äc ,viÕt

MT94: TrÎ biÕt chän s¸ch ®Ó ®äc vµ xem.

- Lùa chän s¸ch, tranh ¶nh ®Ó “®äc” vµ “xem”

- Xem vµ nghe ®äc c¸c lo¹i s¸ch kh¸c nhau

MT95: TrÎ biÕt kÓ chuyÖn theo tranh minh häa vµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n.

 

- §äc truyÖn qua c¸c tranh vÏ

- S¾p xÕp theo tr×nh tù mét bé tranh liªn hoµn( kho¶ng 4-5 tranh) cã néi dung râ rµng gÇn gòi vµ phï hîp víi nhËn thøc cña trÎ

- §äc thµnh mét c©u chuyÖn cã b¾t ®Çu, diÔn biÕn vµ kÕt thóc mét c¸ch hîp lÝ vµ cã l«gich

MT96: TrÎ biÕt c¸ch ®äc s¸ch tõ tr¸i sang ph¶i , tõ trªn xuèng d­íi, tõ ®Çu s¸ch ®Õn cuèi s¸ch

 

- ThÓ hiÖn sù thÝch thó víi víi s¸ch, cã mét sè hµnh vi nh­ ng­êi ®äc s¸ch

- ThÝch ®äc ch÷ ®· biÕt trong m«i tr­êng xung quanh

- Xem vµ nghe ®äc c¸c lo¹i s¸ch kh¸c nhau

- Lµm quen víi c¸ch ®äc tiÕng ViÖt

- H­íng ®äc :  tõ tr¸i qua ph¶i, tõ dßng trªn xuèng dßng d­íi

- Ph©n biÖt më ®Çu, kÕt thóc cña s¸ch

- §äc truyÖn qua c¸c tranh vÏ - KÓ chuyÖn qua tranh

- Gi÷ g×n b¶o vÖ s¸ch

MT97: TrÎ nhËn ra ký hiÖu th«ng th­êng: nhµ vÖ sinh, n¬i nguy hiÓm, lèi vµo, cÊm löa, biÓn b¸o giao th«ng…

 

- Lµm quen víi mét sè kÝ hiÖu th«ng th­êng trong cuéc sèng( Nhµ vÖ sinh, lèi ra, n¬i nguy hiÓm, biÓn b¸o giao th«ng, ®­êng cho ng­êi ®i bé, cÊm hót thuèc, n¬I bá r¸c , kÝ hiÖu ®å dïng c¸ nh©n cña m×nh vµ cña b¹n….)

- TrÎ cã thÓ viÕt l¹i nh÷ng tr¶I nghiÖm cña m×nh qua nh÷ng bøc tranh hay biÓu t­îng ®¬n gi¶n vµ s½n sµng chia sÎ víi ng­êi kh¸c

- Gi¶ vê ®äc vµ sö dông kÝ hiÖu ch÷ viÕt vµ c¸c kÝ hiÖu kh¸c ®Ó biÓu lé ý muèn, suy nghÜ

- ThÓ hiÖn sù cè g¾ng tù m×nh viÕt ra nh÷ng biÓu t­îng, nh÷ng h×nh mÉu kÝ tù cã tÝnh chÊt s¸ng t¹o hay sao chÐp l¹i c¸c kÝ hiÖu ch÷, tõ ®Ó biÓu thÞ c¶m xóc, suy nghÜ, ý muèn, kinh nghiÖm cña b¶n th©n.

MT98: TrÎ nhËn d¹ng ®­îc ch÷ c¸i trong b¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt.

- NhËn d¹ng c¸c ch÷ c¸i trong b¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt

MT99: TrÎ biÕt t« ®å c¸c nÐt ch÷, sao chÐp mét sè ký hiÖu, ch÷ c¸i, tªn cña m×nh.

 

- TËp t«, tËp ®å c¸c nÐt ch÷

- Sao chÐp mét sè kÝ hiÖu, ch÷ c¸i, tªn cña m×nh

- Lµm quen víi viÕt tiÕng viÖt

- H­íng viÕt tõ tr¸i sang ph¶i, tõ dßng trªn xuèng dßng d­íi

- H­íng viÕt cña c¸c nÐt ch÷

- BiÕt viÕt ch÷ cã thÓ thay cho lêi nãi

- BiÕt viÕt tªn cña b¶n th©n theo c¸ch cña m×nh

 

 

 

4.GD

ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kÜ n¨ng x· héi.

 

* ThÓ hiÖn ý thøc vÒ b¶n th©n

MT100: TrÎ nãi ®­îc hä tªn tuæi, giíi tÝnh cña b¶n th©n,tªn bè mÑ ®Þa chØ nhµ hoÆc ®iÖn tho¹i.

 

- Nãi ®­îc mét sè th«ng tin c¸ nh©n nh­ hä, tªn, tuæi, tªn líp/tr­êng mµ trÎ häc…

- NhËn ra ®­îc mét sè hµnh vi øng xö  cÇn co, së thÝch cã thÓ kh¸c nhau gi÷a b¹n trai vµ b¹n g¸i( VD : b¹n g¸i cÇn nhÑ nhµng trong khi nãi, ®i ®øng, b¹n trai cÇn ph¶i gióp ®ì c¸c b¹n g¸i bª bµn, x¸ch c¸c ®å nÆng ; b¹n trai thÝch ch¬i ®¸ bãng, b¹n g¸i thÝch ch¬i bóp bª)

- Th­êng thÓ hiÖn c¸c hµnh vi øng xö phï hîp : lùa chä trang phôc phï hîp víi giíi tÝnh, b¹n g¸i ngåi khÐp ch©n khi mÆc v¸y, , kh«ng thay quÇn ¸o n¬i ®«ng ng­êi. B¹n nam m¹nh mÏ, s½n sµng gióp ®ì b¹n g¸

- Nãi ®­îc mét sè th«ng tin gia ®×nh nh­ : hä tªn cña bè mÑ, anh, chÞ, em.

- Nãi ®­îc ®Þa chØ n¬i ë nh­ lµng xãm, sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh hoÆc sè ®iÖn tho¹i cña bè mÑ( nÕu cã)

MT101: TrΠ nãi ®­îc ®iÒu bÐ thÝch, kh«ng thÝch, nh÷ng viÖc bÐ lµm d­îc vµ viÖc g× bÐ kh«ng lµm ®­îc

 

- Nãi ®­îc kh¶ n¨g cña b¶n th©n (VD: Con cã thÓ be ®­îc c¸i ghÕ kia, nh­ng con kh«ng thÓ bª ®­îc c¸I bµn nµy v× nã nÆng l¸m/ v× con cßn bÐ qu¸)

- Nãi ®­îc së thÝch cña b¶n th©n.( VD: Con thÝch ch¬I b¸n hµng/ thÝch ®¸ bãng, thÝch nghe kÓ chuyÖn…

- Nªu ý kiÕn c¸ nh©n trong viÖc lùa chän c¸c trß ch¬I, ®å ch¬i vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c theo së thÝch cña b¶n th©n (VD: chóng m×nh ch¬I t/c xÕp h×nh tr­íc nhÐ, chóng ta cïng nhau vÏ mét bøc tranh nhÐ…)

- Cè g¾ng thuyÕt phôc b¹n ®Ó nh÷ng ®Ò xuÊt cña m×nh ®­îc thùc hiÖn

MT102: TrÎ nãi ®­îc m×nh cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c b¹n (d¸ng vÎ bªn ngoµi, giíi tÝnh, së thÝch vµ kh¶ n¨ng).

- §iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña m×nh víi ng­êi kh¸c( d¸ng vÎ bªn ngoµi, giíi tÝnh, së thÝch vµ kh¶ n¨ng)

MT103: TrÎ biÕt m×nh lµ con/ ch¸u/ anh /chÞ/ em trong gia ®×nh.

 

- VÞ trÝ, tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong gia ®×nh vµ líp häc

- Yªu mÕn , quan t©m ®Õn ng­êi th©n trong gia ®×nh

MT104: TrÎ biÕt v©ng lêi gióp ®ì bè mÑ, c« gi¸o nh÷ng viÖc võa søc

- Thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao ( trùc nhËt, xÐp dän ®å ch¬I, lÊy t¨m, vÖ sinh c¸ nh©n…)

* ThÓ hiÖn sù tù tin, tù lùc

MT105: TrÓ biÕt tù lµm mét sè viÖc ®¬n gi¶n h»ng ngµy.( VÖ sinh c¸ nh©n, trùc nhËt, ch¬i…)

 

- Chñ ®éng  vµ ®éc lËp trong mét sè ho¹t ®éng: tù gi¸c thùc hiÖn c«ng viÖc mµ kh«ng chê sù nh¾c nhë hay hç trî cña ng­êi lín( VD: Tù cÊt dän ®å ch¬I sau khi ch¬i, tù gi¸c ®I röa tay tr­íc khi ¨n hoÆc khi thÊy tay bÈn, tù chuÈn bÞ ®å dïng ®å ch¬i cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng)

- M¹nh d¹n , tù tin bµy tá ý kiÕn

MT106: TrÎ cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao.

 

- Vui vÎ nhËn c«ng viÖc ®­îc giao mµ kh«ng l­ìng lù  hoÆc t×m c¸ch tõ chèi

- Nhanh chãng triÓn khai c«ng viÖc, tù tin khi thùc hiÖn, kh«ng ch¸n n¶n hoÆc chê ®îi vµo sù gióp ®ì cña ng­êi kh¸c

- Hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao

- TrÎ tá ra phÊn khëi, ng¾m ngÝa hoÆc n©ng niu, vuèt ve

- Khoe , kÓ vÒ s¶n phÈm cña m×nh víi ng­êi kh¸c

- CÊt s¶n phÈm cÈn thËn

* NhËn biÕt bµ thÓ hiÖn c¶m xóc, t×nh c¶m víi con ng­êi, sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh

MT107: TrÎ nhËn biÕt mét sè tr¹ng th¸i c¶m xóc : vui buån sî h·i, tøc giËn ng¹c nhiªn, x¸u hæ qua tranh, qua nÐt mÆt, cö chØ, giäng nãi cña ng­êi kh¸c.

 

 

 

- NhËn biÕt mét sè tr¹ng th¸i c¶m xóc( Vui , buån, sî h·i, tøc giËn, ng¹c nhiªn, xÊu hæ) qua nÐt mÆt, cö chØ, giäng nãi, tranh ¶nh, ©m nh¹c…

MT108:  TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc : vui buån sî h·i, tøc giËn, ng¹c nhiªn xÊu hæ.

 

- ThÓ hiÖn nh÷ng tr¹ng th¸i c¶m xóc  vui, buån, ng¹c nhiªn sî h·i , tøc giËn, xÊu hæ phï hîp víi t×nh huèng qua lêi nãi/cö chØ/nÐt mÆt.

MT109: TrÎ biÕt an ñi vµ chia vui víi ng­êi th©n, b¹n bÌ.

 

- NhËn ra t©m tr¹ng cña b¹n bÌ , ng­êi th©n( buån hay vui)

- BiÕt an ñi chia vui phï hîp víi hä

- An ñi ng­êi th©n hay b¹n bÌ khi hä èm mÖt hoÆc buån rÇu b»ng lêi nãi hoÆc cö chØ

- Chóc mõng, ®éng viªn , khen ngîi, hoÆc reo hß cæ vò b¹n, ng­êi th©n  khi cã niÒm vui : ngµy sinh nhËt, cã em be míi sinh, bé quÇn ¸o míi, chiÕn th¾ng trong mét cuéc thi, hoµn thµnh mét s¶n phÈm t¹o h×nh…

MT110: TrÎ nhËn ra h×nh ¶nh B¸c Hå vµ mét sè ®Þa ®iÓm g¾n víi ho¹t ®éng cña B¸c Hå.( chç ë, n¬i lµm viÖc…)

- Xem tranh ¶nh , vi deo vµ nhËn ra h×nh ¶nh B¸c Hå vµ mét sè ®Þa ®iÓm g¾n víi B¸c Hå( Chç ë, n¬i lµm viÖc…)

MT111: TrÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m ®èi víi B¸c Hå qua h¸t, ®äc th¬ cïng c« kÓ chuyÖn vÒ B¸c.

- H¸t, ®äc th¬, cïng kÓ chuyÖn vÒ B¸c Hå. Trß chuyÖn vÒ t×nh c¶m cña B¸c Hå víi c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång vµ t×nh c¶m cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c

- KÝnh yªu B¸c Hå

MT112: TrÎ biÕt mét vµi c¶nh ®Ñp, di tÝch lÞch sö, lÔ héi vµ mét vµi nÐt v¨n hãa truyÒn thèng (trang phôc, mãn  ¨n…) cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc

- Xem tranh ¶nh, vi deo  vµ nhËn biÕt mét vµi c¶nh ®Ñp, di tÝch lÞch sö, lÔ héi vµ mét vµi nÐt v¨n hãa truyÒn thèng( trang phôc mãn ¨n..) cña quª h­¬ng ®Êt n­íc

* Hµnh vi vµ quy t¾c øng xö x· héi

MT113: TrÎ biÕt thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh ë líp gia ®×nh vµ n¬i c«ng céng: Sau khi ch¬i cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh, kh«ng lµm ån n¬i c«ng céng, v©ng lêi «ng bµ , bè mÑ, anh chÞ, muèn ®i ch¬i ph¶i xin phÐp

- Mét sè quy ®Þnh ë líp , gia ®×nh vµ n¬i c«ng céng: sau khi ch¬i biÕt cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh, kh«ng lµm ån n¬i c«ng céng, v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ

, muèn ®i ch¬i ph¶i xin phÐp, trËt tù trong khi ¨n, khi ngñ, ®i bªn ph¶i lÒ ®­êng….

MT114: TrÎ biÕt nãi c¶m ¬n, xin lçi, chµo hái lÔ phÐp

 

- C¸c quy t¾c trong sinh ho¹t hµng ngµy: Chµo hái, x­ng h« lÔ phÐp víi g­êi lín mµ kh«ng ph¶i nh¾c nhë. Nãi lêi c¶m ¬n kho ®­îc gióp ®ì hoÆc cho quµ. Xin lçi khi cã hµnh vi kh«ng phï hîp g©y ¶nh h­ëng ®Õn ng­êi kh¸c

MT115: TrÎ chó ý nghe khi c«, b¹n nãi kh«ng ng¾t lêi ng­êi kh¸c.

 

- L¾ng nghe ý kiÕn cña ng­êi kh¸c, sö dông lêi nãi, cö chØ lÔ phÐp, lÞch sù

- Nh×n vµo ng­êi kh¸c khi hä ®ang nãi

- Kh«ng c¾t ngang lêi khi ng­êi kh¸c ®ang nãi

MT116: TrÎ biÕt chê ®Õn l­ît.

 

- Cã ý thøc chê ®îi tuÇn tù trong khi tham gia c¸c ho¹t ®éng, xÕp hµng hoÆc chê ®Õn l­ît, kh«ng che ngang, kh«ng x« ®Èy ng­êi kh¸c trong khi chê ®îi, chê ®Õn l­ît nãi khitrß chuyÖn mµ kh«ng c¾t ngang ng­êi kh¸c ®Ó ®­îc nãi

- T«n träng hîp t¸c, chÊp nhËn

MT117: TrÎ biÕt l¾ng nghe ý kiÕn trao ®æi, tháa thuËn chia sÎ kinh nghiÖm víi b¹n.

 

- Tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh víi c¸c b¹n

- Trao ®æi ®Ó tháa thuËn víi c¸c b¹n vµ chÊp nhËn thùc hiÖn theo ý kiÕn chung

- Khi trao ®æi, th¸i ®é b×nh tÜnh t«n träng lÉn nhau, kh«ng nãi c¾t ngang khi ng­êi kh¸c ®ang tr×nh bµy

- Quan t©m chia sÎ gióp ®ì b¹n

- Chñ ®éng b¾t tay vµo c«ng viÖc cïng b¹n

- Phèi hîp víi b¹n ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng viÖc vui vÎ, kh«ng x¶y ra m©u thuÉn

- Hßa ®ång v¬Ý b¹n bÌ ë c¸c m«I tr­êng kh¸c nhau

MT118: TrÎ biÕt t×m c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn.(Dïng lêi, nhê sù can thiÖp cña ng­êi kh¸c, chÊp nhËn, nh­êng nhÞn).

- BiÕt t×m sù hç trî tõ ng­êi kh¸c

- BiÕt c¸ch tr×nh bµy ®Ó ng­êi kh¸c gióp ®ì

* Quan t©m ®Õn m«i tr­êng

MT119: TrÎ thÝch ®­îc ch¨m sãc c©y, con vËt quen thuéc

 

- Quan t©m hái han vÒ sù ph¸t triÓn , c¸ch ch¨m sãc c©y, con vËt quen thuéc.

- ThÝch ®­îc tham gia t­íi , nhæ cá, lau l¸ c©y, cho con vËt quen thuéc ¨n, vuèt ve, ©u yÕm c¸c con vËt non…

MT120: TrÎ biÕt bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh.

 

- ThÓ hiÖn mét sè hµnh vi  b¶o vÖ m«I tr­êng

- Gi÷ vÖ sinh chung: bá r¸c ®óng n¬I quy ®Þnh, cÊt ®å ch¬i ®óng n¬i ng¨n n¾p sau khi ch¬i, s¾p xÕp ®å dïng gän gµng, tham gia quyÐt, lau chïi nhµ cöa

MT121: TrÎ biÕt nh¾c nhë ng­êi kh¸c gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng.( Kh«ng x¶ r¸c bõa b·I, bÎ cµnh, h¸i hoa…)

- Nh¾c nhë ng­êi kh¸c gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i tr­êng (Kh«ng x¶ r¸c bõa b·I, bÎ cµnh, h¸i hoa…)

 

MT122: TrÎ biÕt tiÕt  kiÖm trong sinh ho¹t: t¾t ®iÖn, t¾t qu¹t khi ra khái phßng, khãa vßi n­íc sau khi ®i vÖ sinh, kh«ng ®Ó thõa thøc ¨n

- TiÕt kiÖm  trong sinh ho¹t hµng ngµy : t¾t ®iÖn, t¾t qu¹t khi ra khái phßng, khãa vßi n­íc sau khi dïng, kh«ng ®Ó thõa thøc ¨n

 

 

 

5.GD

Ph¸t triÓn thÈm mÜ.

 

* C¶m nhËn vµ thÓ hiÖn c¶m xóc tr­íc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, cuéc sèng vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt

MT123 : TrÎ biÕt t¸n th­ëng, tù kh¸m ph¸, b¾t chiÕc ©m thanh, d¸ng ®iÖu vµ sö dông c¸c tõ gîi c¶m nãi lªn c¶m xóc cña m×nh khi ghe c¸c ©m thanh gîi c¶m vµ ng¾m nh×n vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng

 

 

 

- ThÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m khi nghe ©m thanh gîi c¶m, c¸c bµi h¸t, b¶n nh¹c, bµi th¬ c©u chuyÖn vµ ng¾m nh×n vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng trong thiªn nhiªn, cuéc sèng vµ t¸c phÈm nghÖ thuËt

MT124 : TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe vµ h­ëng øng c¶m xóc (h¸t theo, nhón nh¶y, l¾c l­, thÓ hiÖn ®éng tt¸c minh häa phï hîp) theo bµi, theo b¶n nh¹c, thÝch nghe vµ ®äc th¬ ®ång dao, ca dao, tôc ng÷, thÝch nghe vµ kÓ c©u chuyÖn

- Nghe c¸c thÓ lo¹i ©m nh¹c kh¸c nhau( nh¹c thiÕu nhi, d©n ca, cæ ®iÓn)

- Ch¨m chó l¾ng nghe vµ h­ëng øng c¶m xóc( h¸t theo nhón nh¶y, l¾c l­, thÓ hiÖn ®éng t¸c minh häa phï hîp theo bµi h¸t, b¶n nh¹c

MT125 : TrÎ thÝch thó ng¾m nh×n vµ sö dông ®­îc c¸c tõ gîi c¶m nãi lªn c¶m xóc cña m×nh (vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng, bè côc…) cña c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh.

- ThÝch thó ng¾m nh×n  vµ sö dông nh÷ng tõ gîi c¶m nãi lªn c¶m xóc cña m×nh( vÒ h×nh d¸ng mµu s¾c, bè côc…) cña t¸c phÈm t¹o h×nh

* Mét sè kü n¨ng trong ho¹t ®éng ©m nh¹c vµ ho¹t ®éng t¹o h×nh

MT126 : TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca, h¸t diÔn c¶m phï hîp víi s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi h¸t qua giäng h¸t, nÐt mÆt, ®iÖu bé, cö chØ...

 

 

-TrÎ h¸t ®óng lêi, giai ®iÖu cña mét sè bµi h¸t trong ch­¬ng tr×nh GDMN míi

- H¸t ®óng giai ®iÖu , lêi ca vµ thÓ hiÖn s¾cth¸i t×nh c¶m cña bµi h¸t

MT127 : TrÎ biÕt vËn ®éng nhÞp nhµng phï hîp víi s¾c th¸i, nhÞp ®iÖu bµi h¸t b¶n nh¹c víi c¸c h×nh thøc( vç tay theo c¸c lo¹i tiÕt tÊu, móa).

 

- VËn ®éng nhÞp nhµng theo giai ®iÖu, nhÞp ®iÖu vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i phï hîp víi c¸c bµi h¸t b¶n nh¹c

- Sö dông c¸c dông cô gâ ®Öm theo , nhÞp, tiÕt tÊu  (nhanh , chËm, …)

- Nghe vµ nhËn ra s¾c th¸i (vui, buån, t×nh c¶m tha thiÕt) cña bµi h¸t, b¶n nh¹c

MT128 : TrÎ biÕt phèi hîp vµ lùa chän c¸c nguyen vËt liÖu t¹o h×nh , vËt liÖu thiªn nhiªn ®Ó t¹o ra s¶n phÈm.

- Lùa chon phèi hîp c¸c nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh, vËt liÖu thiªn nhiªn, phÕ liÖu ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm

MT129 :  TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng vÏ ®Ó t¹o thµnh bøc tranh cã mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi.

- Phèi hîp c¸c kÜ n¨ng vÏ ®Ó t¹o thµnh bøc tranh cã mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi

MT130 : TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng c¾t, xÐ d¸n ®Ó t¹o thµnh bøc tranh cã mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi.

- Phèi hîp c¸c kÜ n¨ng c¾t, xÐ, d¸n ®Ó t¹o thµnh bøc tranh cã mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi

MT131 : TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng nÆn ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm cã bè côc c©n ®èi.

- Phèi hîp c¸c kÜ n¨ng nÆn ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm cã bè côc c©n ®èi.

MT132 : TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng xÕp h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng, mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi.

- Phèi hîp c¸c kü n¨ng xÕp h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng, mµu s¾c hµi hßa, bè côc c©n ®èi.

MT133 : TrÎ biÕt nhËn xÐt c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng, bè côc.

- NhËn xÐt c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng, bè côc.

* ThÓ hiÖn sù s¸ng t¹o khi tham gia c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt

MT134 : TrÎ tù nghÜ ra c¸c h×nh thøc ®Ó t¹o ra ©m thanh vËn ®éng, h¸t theo c¸c b¶n nh¹c, bµi h¸t yªu thÝch,

 

 

- Tù nghÜ ra c¸c h×nh thøc ®Ó t¹o ra ©m thanh vËn ®éng, h¸t theo c¸c b¶n nh¹c, bµi h¸t yªu thÝch,

MT135 : TrÎ biÕt gâ ®Öm b»ng dông côc theo tiÕt tÊu tù chän.

- Gâ ®Öm b»ng dông côc theo tiÕt tÊu tù chän.

MT136 : TrÎ biÕt nãi lªn ý t­ëng vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh theo ý thÝch.

 

- Bµy tá ý t­ëng cña m×nh  khi lµm s¶n phÈm, c¸ch lµm s¶n phÈm dùa trªn ý t­ëng cña b¶n th©n

VD : Con sÏ lµm mét gia ®×nh chó hÒ cã hÒ bè , hÒ mÑ vµ hÒ con

- Lµm ra s¶n phÈm t¹o h×nh kh«ng gièng c¸c c¸ch b¹n kh¸c lµm

MT137 : TrÎ biÕt ®Æt tªn cho s¶n phÈm t¹o h×nh

- §Æt tªn cho s¶n phÈm t¹o h×nh ®É hoµn thµnh

VD : Con sÏ ®Æt tªn lµ: Nh÷ng chó hÒ vui nhén

 

II ) DỰ KIẾN THÁNG ( CHỦ ĐỀ ) VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Khối 5 tuổi năm học 2019 – 2020

STT

Chủ đề

Số tuần

Chủ đề nhánh

TCM

Thời gian thực hiện

 1.  

Trường mầm non

4

- Bé vui tết Trung thu

- Trường mầm non

- Lớp học của bé

- Đồ dùng đồ chơi của bé

1

2

3

4

09/09 - 14/9/2019

16/9 – 21/9/2019

23/9 – 28/9/2019

30/9 – 05/10/2019

 1.  

Bản thân

3

- Tôi là ai ?

- Cơ thể tôi ?

- Tôi cần gì để lớn lên và khỏe

mạnh.

5

6

7

7/10 – 13/10/2019

14/10 – 19/10/2019

21/10 – 26/10/2019

 

 

Gia đình

3

- Gia đình của bé

- Gia đình sống chung một mái nhà

- Nhu cầu của gia đình

8

9

 

10

28/10 – 2/11/2019

4/11 – 9/11/2019

 

11/11 – 16/11/2019

 1.  

Nghề Nghiệp

4

- Nghề giáo viên

- Nghề nghiệp của bố mẹ

- Nghề nông

- Bé thích làm chú bộ đội

11

12

13

14

18/11 – 23/11/2019

25/11 – 30/11/2019

2/12 – 7/12/2019

9/12 – 14/12/2019

 1.  

Thế giới động vật

4

- Động vật nuôi trong gia đình

- Động vật sống dưới nước

- Động vật sống trong rừng

- Côn trùng và động vật biết bay-

15

16

17

18

16/12 – 21/12/2019

23/12 – 28/12/2019

30/12 – 4/1/2020

6/1 – 11/1/2020

 1.  

Thế giới thực vật – Tết nguyên Đán

5

- Tết và Mùa xuân

Nghỉ tết nguyên đán

- Một số loại hoa

- Một số loại quả

- Một số loại rau

- Cây xanh và môi trường sống

19

 

20

21

22

23

13/1 –   18/01/2020

20/01 – 01/02/2020

3/2 – 8/2/2020

10/2 – 15/02/2020

17/2 – 22/02/2020

24/2 – 29/2/2020

 1.  

Phương tiện và LLGT

5

- Ngày 8/3

- Một số PTGT phổ biến

- Một số PTGT phổ biến

- Một số LLGT

- Một sô LLGT

24

25

26

27

28

2/3 – 7/03/2020

09/3 – 14/03/2020

16/3 – 21/03/2020

23/3 – 28/3/2020

30/3 – 4/4/2020

 1.  

Các hiện tượng tự nhiên

3

- Nước

- Mùa hè – Mùa đông

- Trang phục mùa hè – mùa đông

29

30

31

6/4 – 11/4/2020

13/4 – 18/4/2020

20/4 – 25/4/2020

 1.  

Quê hương – đất nước – Bác Hồ

2

- Quê hương – Đất nước

- Bác Hồ

32

33

27/4 – 2/5/2020

4/5 – 9/5/2020

 1.  

Trường Tiểu học

2

- Trường Tiểu học

- Một số đồ dùng học sinh tiểu học.

34

35

11/5– 16/5/2020

18/5 – 23/5/2020

 

Ôn tập KT

 

Ôn tập và kiểm tra đánh giá

 

 

 

 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC.

2.1. Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục đào tạo là 35 tuần/năm học. Kỳ I là 18 tuần, kỳ II là 17 tuần. Bắt đầu chương trình từ ngày 9 tháng 9 năm 2019 kết thúc chương trình ngày 23 tháng 5 năm 2020.

2.2. Mỗi tuần thực hiện 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 ôn tập.

2.3. Mỗi ngày thực hiện đúng chế độ sinh hoạt  như sau:

 

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT KHỐI 5- 6 TUỔI

 

Stt

Thời gian

mùa hè

Số phút

Nội dung

Thời gian

mùa đông

Số phút

1

6h30'  - 8h00'

60

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

6h45'  - 8h00'

45

 

2

8h00'  -  8h40'

40

Học

8h00'  -  8h40'

40

 

3

8h40 ' -  9h20'

40

Chơi ngoài trời

8h40 ' -  9h20'

30

 

4

9h20'  - 10h10'

50

Chơi, hoạt động ở các góc

9h20'  - 10h10'

50

 

5

10h10'  - 11h10'

60

Chuẩn bị – Vệ sinh

Ăn bữa chính

10h10'  - 11h10'

60

 

6

11h10' - 14h00'

170

Vệ sinh  - Ngủ trư­a

11h10' - 14h00'

170

 

7

14h00' - 14h40'

40

Vệ sinh  - ăn bữa phụ

14h00' - 14h40'

40

 

8

14h40' - 15h50'

70

Chơi, hoạt động theo ý thích

14h40' - 15h40'

60

 

9

15h50'  - 17h00'

70

Trẻ chuẩn bi ra về và trả trẻ

15h40'  - 16h30'

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. THỜI KHÓA BIỂU.

 

 

 

Lớp 5

Tuổi C

PTNN

 

(LQCC

LQVH)

PTTM

 

(Tạo hình)

GDAN

PTTC

 

(Thể dục)

 

PTNT

 

(KPKH)

PTNT

 

(Toán)

Ôn tập

 

III / TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  + Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường tổ, khối để xây dựng kế hoạch giáo dục theo từng chủ đề phù hợp với độ tuổi của lớp và yêu cầu phát triển của trẻ thông qua các lĩnh vực.

 + Tham sinh hoạt tổ chuyên môn vào tuần 1 và tuần 3 hàng tháng . Tuần 2, 4 đi dự giờ đồng nghiệp chuẩn bị nghiên cứu tài liệu  phục vụ cho mỗi hoạt động của mình thêm phong phú.

 +   Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường, tổ, khối để xây dựng theo tình hình thực tế của lớp và lên kế hoạch xây dựng chế độ sinh hoạt thời khóa biểu riêng của lớp.

 +  Tích cực học tập, nghiên cứu các tài liệu, tham gia các lớp bồi dưỡng sinh hoạt chuyên mộ các giờ học trực tuyến thảo luận đi sâu vào các hoạt động các chương trình giáo dục mầm non sửa đổi ở độ tuổi 5 – 6 tuổi.

+ Dựa vào kế hoạch chung của nhà trường để xây dựng cụ thể tháng, tuần phù hợp với nhận thức của trẻ, xác định mục tiêu giáo dục cho từng chủ đề, xây dựng nội dung cho phù hợp với trẻ và điều kiện trang thiết bị của  lớp mình.

+ Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động trước khi lên lớp 1 tuần, tuyên truyền phụ huynh đóng góp, giúp đỡ các nguyên vật liệu để có sẵn để làm đồ dùng, đồ chơi, phục vụ các góc tạo điều kiện cho trẻ hoạt động ngày thêm phong phú.

+ Đánh giá phát triển của trẻ: là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của chương trình giáo dục MN, nhận định mức độ phát triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ một cách phù hợp

- Đánh giá trẻ hàng ngày nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. đánh giá về tình trạng sức khỏe của trẻ. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Đánh giá trẻ theo giai đoạn nhằm xác định mức độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực phát triển theo giai đoạn (cuối chủ đề / tháng) trên cơ sở để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục cho giai đoạn tiếp theo. Đánh giá mức độ phát triển của trẻ về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội & thẩm mĩ, theo mục tiêu đã lên theo kết quả mong đợi .

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 của lớp 5 tuổi C căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, tổ, khối xây dựng kế hoạch giáo dục sát với tình hình thực tế của lớp, của trẻ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đông quang, Ngày.....tháng......năm 2019

                                 TM. BGH                                                                                                         Người xây dựng kế hoạch

(Hiệu phó phụ trách CM)                                                  Giáo viên

 

 

                                                                                         Bùi Lệ Thủy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thống kê
Hôm nay : 89
Tháng 12 : 89
Năm 2023 : 12.992