Điều 1. Vị trí - chức năng

Trường Mầm non Đông Quang là đơn vị sự nghiệp thuộc sự quản lý của Phòng GD&ĐT Đông Hưng, nhà trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. Đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo của Đảng và Chính quyền các cấp.

Điều 2. Tổ chức quản lý.

Hiệu trưởng trường do Nhà nước bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm, chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường theo chế độ Thủ trưởng đơn vị. Trong mọi hoạt động nhà trường Hiệu trưởng giữ mối liên hệ thống nhất theo ngành dọc từ trên xuống và theo sự chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng - Chính quyền đồng thời liên hệ mật thiết với các Đoàn thể ở địa phương, với Hội đồng Giáo dục xã, Hội Cha mẹ học sinh và các cơ quan có liên quan….

+ Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác:

- Chỉ đạo chung, xây dựng các kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp bố trí đội ngũ, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính tài sản, thành lập và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, công tác hành chính quản trị nhà trường.

- Chỉ đạo các kỳ kiểm tra đánh giá trẻ trong năm học

- Chỉ đạo tổ chức hoạt động các ngày lễ .

- Hiệu trưởng dạy mỗi tuần 2 tiết theo quy định - Làm việc theo chế độ hành chính

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 16 của Điều lệ trường Mầm non

Điều 3. Phó Hiệu trưởng

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công

Khi Hiệu trưởng vắng mặt ở trường, Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng trực để giải quyết, điều hành công việc, giúp việc cho hiệu trưởng theo Điều 17 của Điều 1ệ trường Mầm non, chỉ đạo và phụ trách một số mặt công tác của nhà trường do Hiệu trưởng phân công (theo văn bản phân công nhiệm vụ PHT). Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được phân công và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các vấn đề có liên quan của nhà trường được phân công phụ trách.

* Trách nhiệm được phân công: .(Theo tổ của Phó hiệu trưởng phụ trách)

*. Phó hiệu trưởng phụ trách tổ mẫu giáo: trực tiếp chỉ đạo công tác Đảng, quản lý công cụ dụng cụ, văn nghệ thể dục thể thao nhà trường. Chỉ đạo và phụ trách công tác số lượng phổ cập, công tác theo dõi học sinh hàng tháng, tham mưu sắp xếp biên chế nhóm, lớp, phân công giáo viên hàng năm. quản lý hồ sơ Phổ cập, danh sách trẻ sinh hàng năm.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn theo từng tổ phụ trách, tổ chức hoạt động dạy và học, thao giảng, dự giờ. xây dựng kế hoạch chuyên môn của trường, theo cả năm, tháng, kỳ, tuần và các đợt cao điểm, tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, đánh giá trẻ, duyệt giáo án cho giáo viên ... Quản lý hồ sơ chuyên môn: Sổ theo dõi nhóm, lớp; hồ sơ đánh giá trẻ; các thông kê báo cáo về hoạt động chuyên môn

- Tổ chức công tác kiểm tra GV trong giảng dạy, công tác chuyên môn.

- Tổ chức các kỳ đánh giá trẻ trong năm học.

- Lập và duyệt kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cho các tổ khối, soạn thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn, chuyên đề trong năm.

- Lập các báo cáo có liên quan đến chuyên môn định kỳ và nộp cấp trên.

*. Phó hiệu trưởng phụ trách tổ Nhà trẻ: trực tiếp chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe, Phụ trách công tác VSMT, ytế, theo dõi sức khỏe trẻ, theo dõi tài sản cố định. Chỉ đạo và phụ trách công tác nuôi dưỡng, quản lý hồ sơ nuôi dưỡng và phần mềm nuôi dưỡng.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn theo từng tổ phụ trách, tổ chức hoạt động dạy và học, thao giảng, dự giờ. xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, theo cả năm, tháng, kỳ, tuần và các đợt cao điểm, tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện chương trình, chăm sóc nuôi dưỡng ... Xây dựng và chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe phục hồi SDD. Quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe trẻ;

- Tổ chức công tác kiểm tra GV trong giảng dạy, công tác chuyên môn.

* Chức năng, quyền hạn của Phó Hiệu trưởng

- Thực hiện công tác giảng dạy mỗi tuần 4 tiết theo quy định.

- Làm việc theo giờ hành chính, thực hiện chế độ trực lãnh đạo, chế độ làm việc theo công việc được phân công.

- Tất cả các giáo viên, nhân viên trong trường đều phục tùng chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng.

Điều 4. Giáo viên - Nhân viên.

* Giáo viên là người trực tiếp giảng dạy trên lớp, chịu trách nhiệm trước nhà trường vế chất lượng của học sinh và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh theo Điều 35 điều lệ trường Mầm non. Chịu sự chỉ đạo và điều hành của Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng. thực hiện nghiêm túc những điều giáo viên không được làm theo điều 40 điều lệ trường Mầm non.

- Quản lý học sinh nhóm, lớp được phụ trách, theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, nếu học sinh vắng cần nắm rõ lý do, xử lý mọi vấn đề phát sinh ở nhóm, lớp, trường liên quan đến học sinh theo thẩm quyền, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý giáo dục học sinh ...

* Nhân viên trong nhà trường gồm có: Kế toán; nuôi dưỡng; bảo vệ.

- Kế toán: - Lập dự toán Thu + Chi hàng năm của nhà trường, bảo đảm chế độ, chính sách tiền lương cho người lao động trong cơ quan, theo dõi việc thu + chi cho phù hợp với nguồn ngân sách có được, theo dõi nâng bậc lương cho người lao động hàng năm, lập Quy chế chi tiêu nội bộ. Ngoài ra kiêm công việc văn thư trong nhà trường

- Nuôi dưỡng: Có nhiệm vụ đảm nhận việc nấu ăn cho học sinh trong nhà trường đảm bảo theo hợp đồng và đảm bảo an toàn VSTP

- Bảo vệ: Có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ tài sản của nhà trường 24/24 giờ, theo dõi, báo cáo với Hiệu trưởng khi có hư hỏng mất mát xảy ra. Kiểm soát phụ huynh học sinh ra vào trường, xử lý những vi phạm của phụ huynh học sinh trong phạm vi quyền hạn của mình, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến nhà trường, giáo viên, học sinh ...

Điều 5. Các tổ chức trong nhà trường được thành lập theo Điều lệ trường Mầm non..

Các tổ chức trong nhà trường được thành lập gồm: Chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường; Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác trong nhà trường được thực hiện theo điều số: 20 của điều lệ trường Mầm non.

CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CB – GV – CNV TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 6. Chế độ hội họp trong tháng như sau:

1. Họp Hội đồng: 1lần/tháng vào cuối tháng (theo định kỳ họp sau chi bộ 1 ngày).

Nội dung: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ đã đề ra trong tháng trước, triển khai kế hoạch công tác cho tháng sau; kết hợp sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng, thảo luận các vấn đề nảy sinh trong tháng, giải quyết các thắc mắc của GV-NV (nếu có), nắm bắt sĩ số học sinh các lớp có sự biến động trong tháng,... Họp bất thường khi có công việc đột xuất vào thời điểm thích hợp.

2. Sinh hoạt chuyên môn:

+ 1 lần/tháng vào tuần lễ sau tuần Họp Hội đồng, do tổ trưởng chỉ đạo triển khai; Nội dung: Tổ chức triển khai kế hoạch chuyên môn tháng, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, các công việc khác có liên quan…

+ 2 lần/tháng vào các tuần 2, tuần 4, do tổ, khối trưởng chuyên môn tổ chức theo đơn vị tổ. Nội dung: Triển khai kế hoạch của Tổ, khối, thao giảng, hướng dẫn làm ĐDDH, báo cáo chuyên đề của Tổ, khối, triển khai các phương án về giảm tải nội dung giảng dạy theo quy định, các công việc khác có liên quan đến tổ khối, bình bầu thi đua hàng tháng, cuối kỳ và cả năm học…

3. Họp liên tịch đầu tháng:

- Họp định kỳ vào tuần đầu tiên trong tháng, do Hiệu trưởng chủ trì; Nội dung: các bộ phận báo cáo tình hình công tác của bộ phận mình phụ trách, tiến độ thực hiện, hiệu quả công việc, nghe Hiệu trưởng triển khai công tác tháng tới. Họp giao ban vào sáng thứ bẩy hàng tuần.

4. Họp tổ Công đoàn:

- Định kỳ tháng 1 lần: Do chủ tịch công đoàn chủ trì hoặc Tổ trưởng công đoàn chủ trì; Nội dung: kiểm điểm công tác Công đoàn tháng trước, triển khai các công tác của Công đoàn tháng sau theo kế hoạch của BGH, của Công đoàn trường hoặc Công đoàn cấp trên đề ra.

5. Họp Chi bộ thường kỳ:

- Định kỳ vào chiều ngày từ 3- 5 hàng tháng (ngoài giờ hành chính), do Bí thư hoặc Phó bí thư chi bộ chủ trì; Nội dung: đánh giá kết quả và triển khai công tác hàng tháng của chi bộ. Triển khai các công tác do cấp trên chỉ đạo, sinh hoạt tư tưởng và thông tin thời sự của đất nước hàng quý.

* Lưu ý: các cuộc họp: Chi bộ, Công đoàn, hàng tháng đều phải bố trí ngoài giờ hành chính, trừ các Đại hội hoặc Hội nghị tổ chức theo năm hoặc theo quý.

5. Chế độ báo cáo:

- Hàng tháng GVCN báo cáo sĩ số học sinh cho phó Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tập hợp báo cáo, văn phòng nộp báo cáo sĩ số về Phòng GD&ĐT theo mẫu báo cáo tháng của Phòng vào ngày thứ 2 tuần 1

- Báo cáo định kỳ: sau mỗi kỳ thi (có mẫu theo quy định)

- Báo cáo học kỳ: sau mỗi học kỳ (theo mẫu)

- Báo cáo kết quả năm học: vào thời điểm kết thúc năm học; mẫu do Phòng GD hoặc nhà trường phổ biến.

- Tất cả các báo cáo về học sinh, về chuyên môn đều quy về một mối là Phó Hiệu trưởng, các báo cáo khác bộ phận nào phụ trách nộp cho bộ phận đó.

Điều 7. Giờ hành chính của nhà trường

* SÁNG: Từ 6giờ 30 phút đến 11 giờ 0 phút.

* CHIỀU: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- CBGV, NV phải có mặt tại lớp trước giờ học chính thức 15 phút để làm công tác trực nhật.

- Chế độ giảng dạy của giáo viên thực hiện theo thông tư 17/2009/TT-BGD&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

- Trong giờ hành chính CB - GV - NV các bộ phận phải ở đúng vị trí làm việc của mình, phòng làm việc phải sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và giữ trật tự, vệ sinh chung. Không sử dụng điện thoại di động trong giờ lên lớp, khi hội họp phải để chế độ im lặng. Tôn trọng, không làm phiền người khác đang làm việc. Tiếp khách phải lịch sự, hòa nhã không gây phiền hà cho khách.

- Khi đến trường phải ăn mặc gọn gàng đúng theo quy định của Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa.

- Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để nắm bắt thông tin hay có hội họp đột xuất do các tổ chức mời.

CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN - ĐI CÔNG TÁC – NGHỈ PHÉP NĂM

Điều 8. Việc soạn thảo văn bản quy định như sau:

1. Cán bộ - nhân viên phụ trách công tác nào, có trách nhiệm soạn thảo văn bản có liên quan đến công tác mình phụ trách, làm tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt, hoặc ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng chỉ đạo và phê duyệt (theo phần việc được phân công).

2. Văn bản dự thảo cần phải thông qua các thành viên có trách nhiệm góp ý sau đó mới trình Hiệu trưởng phê duyệt, đưa qua bộ phận văn phòng in ấn và đăng ký vào sổ “Đăng ký văn bản đi”, có lưu trữ tại văn phòng (Trước khi phát hành công văn).

3. Tất cả các văn bản báo cáo thống kê đều phải được đánh máy vi tinh bằng phần mềm word hoặc Excel, gửi về các bộ phận bằng bản giấy có chữ ký của mình và bản mềm qua hòm thư nội bộ của trường.

Điều 9. Tất cả các bộ phận trong nhà trường khi thực hiện công tác đều phải có kế hoạch công tác tháng, học kỳ, năm học của phần việc được giao, có duyệt của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, tổ chức triển khai và niêm yết tại văn phòng.

- Giáo viên thực hiện chế độ soạn giảng đầy đủ các môn theo chương trình giảng dạy quy định trước khi lên lớp 1 tuần (là nhiệm vụ bắt buộc thường xuyên hàng ngày, theo quy chế chuyên môn).

Điều 10. Việc phân công đi công tác:

1. Do cá nhân hoặc tổ công tác đề xuất với Hiệu trưởng, đi công tác có liên quan đến phần việc được giao.

2. Do cơ quan cấp trên triệu tập, phải được sự đồng ý của Trưởng phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng, cá nhân phải báo cáo cụ thể ngày giờ đi, nội dung kết quả công việc cụ thể sau khi đi về, việc bố trí lớp cho người dạy thay do PHT, tổ trưởng chuyên môn bố trí phân công sau khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, tuyệt đối không được bỏ lớp trống.

- Khi được bố trí đi công tác, cá nhân phải báo cáo lại cho Hiệu trưởng, Khối trưởng để bố trí người dạy thay, nộp công lệnh cho Hiệu trưởng đóng dấu trước khi đi công tác.

Điều 11. Về chế độ nghỉ phép được quy định như sau:

- Việc nghỉ phép được thực hiện theo quy định của Nhà nước giáo viên nghỉ phép vào dịp hè, cán bộ thư viện thủ quỹ, kế toán nghỉ phép năm.

- Việc nghỉ phép đột xuất, bệnh tật, hiếu hỉ (tứ thân phụ mẫu) cá nhân phải có giấy phép gửi cho Hiệu trưởng giải quyết, trong đơn kèm giấy xác nhận của Y, Bác sĩ, xác nhận của chính quyền địa phương. (tuyệt đối không giải quyết nghỉ phép bằng miệng).

- Các trường hợp nghỉ việc riêng phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng, GV có thể nhờ GV khác dạy thay trong tình hình nội bộ giúp đỡ nhau, không thanh toán tiền.

- Các trường hợp nghỉ không có lý do chính đáng hoặc thường xuyên nghỉ trong năm với nhiều lý do sẽ không được chấp nhận, đều kể như vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị.

Điều 12. Trang phục trong nhà trường:

Việc thực hiện văn hóa công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước;

2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ - công chức - viên chức

trong khi làm nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ- công chức-viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Việc ăn mặc của CB-GV-NV thực hiện ngày lễ nữ áo dài truyền thống hoặc váy công sở.

4. Đối với học sinh:

- Đi học đúng giờ, nghỉ phải có lý do. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quy định.

- Lễ phép với mọi người, yêu quý bạn bè, kính trọng cô giáo và người lớn tuổi.

- Trang phục hợp với lứa tuổi, phải sạch sẽ gọn gàng, thuận tiện cho các việc học tập vui chơi.

- Học sinh phải chăm ngoan được khen theo quy định, trẻ em mắc lỗi được nhắc nhở và trao đổi với phụ huynh.

Điều 13. Giao tiếp và ứng xử của cán bộ giáo viên, nhân viên.

1.Giao tiếp và ứng xử:

- CB - GV- NV khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của Pháp luật.

- Trong giao tiếp và ứng xử CB - GV - NV phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp và mọi người. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, không nói tiếng lóng, không nói tục.

2. Giao tiếp với nhân dân và cha mẹ học sinh:

- Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân CB-GV-NV phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến của nhân dân; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến công việc cần giải quyết.

3. Giao tiếp qua điện thoại:

- Khi giao tiếp qua điện thoại phải nhã nhặn, ghi nhận tin nhắn công việc và báo cáo với lãnh đạo trực để xem xét, giải quyết cụ thể, tuyệt đối không ngắt điện thoại đột ngột.

CHƯƠNG IV: – TREO QUỐC KỲ - BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC :

Điều 14. Treo Quốc kỳ:

1.Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước cơ quan, trung tâm sân trường, cột cờ đúng quy cách, Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn, kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.

Điều 15. Bài trí khuôn viên trường học.

- Cơ quan trường phải có biển tên trường đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt, tên cơ quan chủ quản, số điện thoại trường.

- Phòng làm việc: phải có biển tên, ghi rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình phòng. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý.

- Khu vực để phương tiện giao thông: nhà trường có trách nhiệm bố trí nơi để phương tiện giao thông cho CB-GV-NV và những người đến làm việc. Bảo vệ phải trông coi phương tiện giao thông của cả trường trong giờ làm việc, học tập, hội họp, lễ nghi …

Điều 16. Tổ chức lớp học:

1.Học sinh được tổ chức theo nhóm, lớp học. Nhóm, lớp được bố trí trẻ theo thôn phù hợp với từng độ tuổi.

2.Mỗi nhóm, lớp học có 1 GVCN và các GV khác do nhà trường phân công. Nhóm, Lớp học được trang trí đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định của nhà trường. Mọi tài sản trong lớp học đều do GVCN quản lý và chịu trách nhiệm trước nhà trường khi có hư hỏng mất mát xảy ra.

Điều 17. Thiết bị giáo dục.

1.Trường được trang bị các thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Giáo viên có trách nhiệm sử dụng thiết bị giáo dục theo các yêu cầu về nội dung, phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục. Có trách nhiệm sử dụng và bảo quản tốt, thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ, thu hồi theo định kỳ và bồi thường khi xảy ra hư hỏng, mất mát.

3. Sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học của nhà trường, các tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, trang thiết bị ĐDDH của nhà trường cấp cho GV nhận sử dụng phải có trách nhiệm bảo quản tốt. Việc đảm bảo sử dụng cơ sở vật chất được thực hiện theo chế độ khoán nhận sử dụng, có bàn giao và kiểm kê định kỳ (bàn giao đầu năm, kiểm kê giữa năm và cuối năm) do phó HT phụ trách và Kế toán đảm nhiệm, báo cáo cho Hiệu trưởng bằng văn bản. Mọi hư hỏng mất mát do cá nhân nào vi phạm thì cá nhân đó phải đền cho nhà trường. Các tài liệu bổ sung cho nhà trường hàng năm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện và xã hội hoá, mọi cá nhân tuỳ vào sự cần thiết của việc phục vụ chuyên môn có thể tự sưu tầm và đưa vào tủ sách nhà trường sử dụng, có hoá đơn mua bán để thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước bổ sung cho nhà trường.